Corporate logo

Wet Zorg en Dwang

Per 1 januari 2020 treedt de Wet zorg en dwang (Wzd) in werking. De wet is geschreven voor mensen met een gediagnosticeerde psychogeriatrische aandoening (dementie) of verstandelijke beperking.

De Wzd regelt dat de cliënt zorg krijgt waar hij/zij het mee eens is. Alleen als het echt niet anders kan, wordt onvrijwillige zorg toegepast. Dit is dan om ernstig nadeel te voorkomen, voor de cliënt of zijn omgeving. De wet regelt wanneer, waarom en hoe de cliënt onvrijwillige zorg krijgt. En dat onvrijwillige zorg het liefst zo snel mogelijk afgebouwd wordt en gestopt.

Een leven zonder risico’s bestaat niet. Dat geldt ook voor mensen die afhankelijk zijn van zorg. Toch kunnen de risico’s soms zo groot zijn, dat een beschermingsmiddel nodig is. Beschermingsmiddelen kunnen mensen in hun vrijheid beperken. Als iemand dit niet wil en het middel wordt toch toegepast, dan is er sprake van onvrijwillige zorg. De Wet zorg en dwang (Wzd) regelt dat dit zo min mogelijk gebeurt.

Onze visie

Ook bij Vitalis is en blijft vrijwillige zorg het uitgangspunt; zorg die aansluit bij de behoefte van de cliënt, met instemming van cliënt/vertegenwoordiger. Lukt dit niet, dan is ons laatste middel binnen de locaties de inzet van onvrijwillige zorg. We zorgen ervoor dat dit volgens de richtlijnen van de wet (pdf) gebeurt. De Wzd-functionaris ziet hierop toe.

In het overgangsjaar kiezen we ervoor de volgende medewerkers als WZD functionaris aan te stellen.

Specialisten Ouderengeneeskunde:

 • Mw. L. Jutbo
 • Mw. M. Fahimi
 • Mw. T. Schols
 • Mw. F. Zandboer

GZ Psychologen:

 • Mw. H. Navest
 • Mw. M. Grit
 • Mw. P. Pizzocolo

Kijk in onze folder (pdf) voor meer informatie over de toepassing van de Wzd binnen Vitalis.

Rechten en plichten en de Wzd

Cliënten met dementie krijgen meer rechten met de Wzd. Ze hebben recht op:

 • Een wettelijk vertegenwoordiger:
  Als er geen wettelijk vertegenwoordiger is, dan zal Vitalis de kantonrechter vragen een mentor te benoemen.
 • Advies en bijstand van een onafhankelijke cliëntenvertrouwenspersoon (CVP):
  Wordt er onvrijwillige zorg toegepast en heeft men vragen of plaatst men vraagtekens bij de toepassing, dan kan er aanspraak worden gedaan op een onafhankelijk cliëntvertrouwenspersoon. Hij of zij kan ondersteunen en informatie geven bij vragen en problemen die er kunnen ontstaan rondom onvrijwillige zorg of opname en bij het doorlopen van de klachtenprocedure. De vertrouwenspersoon is beschikbaar voor zowel de cliënt als de vertegenwoordiger en is niet in dienst van Vitalis.

Cliëntenvertouwenspersonen contactgegevens:

Riek Ansems
Tel.: 06-36336076
E-mail: ransems@zorgbelang-brabant.nl

Sophie van Vlierden
Tel.: 06-42196689
E-mail: svvlierden@zorgbelang-brabant.nl

Riek Ansems
Riek Ansems
Sophie van Vlierden
Sophie van Vlierden

Voor meer informatie over het CVP kunt u bijgaande folder (pdf) raadplegen.

 • De mogelijkheid een klacht in te dienen bij een klachtencommissie Onvrijwillige Zorg (KCOZ); worden ontevredenheden van een cliënt/vertegenwoordiger m.b.t. onvrijwillige zorg informeel onvoldoende naar tevredenheid afgehandeld, dan kan men binnen de Wzd formeel een klacht indienen bij de onafhankelijke klachtencommissie over de volgende onderwerpen:
- Het besluit om onvrijwillige zorg in het zorgplan op te nemen
- Besluiten over uitvoering van onvrijwillige zorg op basis van het zorgplan of in onvoorziene situaties
- Klachten over de wilsbekwaamheid van de cliënt
- Klachten over beslissingen van de Wzd-functionaris.
 

U kunt de Klachtencommissie Onvrijwillige Zorg (KCOZ) bereiken via de website: www.KCOZ.nl

Formeel een klacht indienen

Wilt u formeel een klacht indienen over een onderwerp benoemd in de Wet zorg en dwang, bijvoorbeeld over onvrijwillige zorg of wilsbekwaamheid? Dan kunt u deze indienen bij de Landelijke Klachtencommissie Onvrijwillige Zorg (KCOZ). Dit kan via de klachtensecretaris van Vitalis:j.sporken@vitalisgroep.nl. Bekijk voor meer informatie de website www.KCOZ.nl.

Voor overige klachten of gevoel van onvrede bekijk onze werkwijze klachtenregeling.

Wilt u meer weten?

Klik hier voor meer informatie over de wet en de laatste ontwikkelingen. Of bekijk bijgaand filmpje WZD in vogelvlucht