'Klachten leiden tot verbetering'

Klachten

Hoe goed we ook ons best doen, er kunnen zich situaties voordoen waarover iemand niet tevreden is. Voor Vitalis is het van belang dat de klacht wordt geuit: voor de klager omdat er dan iets gebeurt met de klacht, voor Vitalis omdat de dienstverlening erdoor kan verbeteren. 

Wat is een klacht? 

Een klacht is een uiting van ontevredenheid over de behandeling, de gang van zaken in onze organisatie, de benadering of het gedrag van medewerkers. Kortom, het gaat om zaken die volgens de klager anders hadden gemoeten of gekund.  

Hoe maak ik een klacht informeel bekend?

Wat voor klacht of gevoel van onvrede u ook heeft, stel het aan de orde. Bespreek dit eerst met degene die de klacht heeft veroorzaakt of met degene die in eerste instantie voor een oplossing kan zorgen. Uw klacht geeft dan de mogelijkheid om iets te herstellen of te verbeteren.

Als uw klacht niet tot het gewenste resultaat leidt, neem dan contact op de manager of directeur. Ook kunt u terecht bij de Vitalis klachtenfunctionaris:

De heer H. van de Laar, Geestelijk Verzorger 
 

U kunt ook mailen naar het algemene email-adres: klachtenfunctionaris@vitalisgroep.nl

Hoe dien ik formeel een klacht in?

Als overleg niet tot het gewenste resultaat leidt, dan kunnen cliënten een brief sturen naar de onafhankelijke Klachtencommissie van Vitalis WoonZorg Groep. Deze commissie is verantwoordelijk voor een onpartijdige klachtenbehandeling. Vanaf januari 2017 is deze commissie aangesloten bij de Regionale Onafhankelijke Klachtencommissie. Zij behandelen klachten van diverse regionale zorginstellingen.

De commissie onderzoekt de klacht en doet daar een uitspraak over. De behandeling van de klacht is erop gericht om tot een goede oplossing te komen. De commissie beschikt over deskundigheid om een zaak zorgvuldig te onderzoeken en te beoordelen. 

Een klacht moet in deze fase altijd schriftelijk bij de Klachtencommissie ingediend worden. Vermeld in de brief in ieder geval uw naam, een korte en duidelijke omschrijving van de klacht en wat u van de Klachtencommissie verwacht. Het adres is: 

Boskamp & Willems Advocaten
Secretaris Klachtencommissie Vitalis WoonZorg Groep
Mevrouw mr. A. Noordhof
Postbus 8727, 5605 LS Eindhoven
a.noordhof@boskampwillems.nl

De Klachtencommissie laat daarna weten wat de procedure is en binnen welke termijn zij haar oordeel uitspreekt. 

Zorgvuldige en vertrouwelijke behandeling

De leden van de Klachtencommissie en andere bij de procedure betrokkenen, hebben een geheimhoudingsplicht. Deze plicht tot geheimhouding strekt zich ook uit tot na beëindiging van het lidmaatschap van de Klachtencommissie. 

Klik hier voor de procedure bij klachten.

Klik hier voor de Klachtenregeling Onafhankelijke Klachtencommissie.
Klik hier voor het Klachtenformulier van de Onafhankelijke Klachtencommissie.