'U beslist mee'

Inspraak

Vitalis maakt graag gebruik van wat er leeft in de organisatie, bij de ouderen, de medewerkers en de vrijwilligers. Zij kunnen op verschillende manier invloed uitoefenen op het beleid en de dagelijkse gang van zaken. Vitalis kan hier alleen maar beter van worden.

Inspraak voor cliënten

De medezeggenschap van de cliënten van de Vitalis Zorg Groep en de Vitalis Behandel Groep is gebaseerd op de wettelijke kaders. Voor de zorg die gefinancierd wordt via de Wet Langdurige Zorg (Wlz), de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is de medezeggenschap gebaseerd op de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz).

Lokale cliëntenraden

Vitalis heeft een vaste overlegstructuur van de directies Zorg, Wonen en Welzijn met lokale cliëntenraden. In dit overleg worden de onderwerpen besproken die de cliënten aangaan, zoals de kwaliteit van de zorg en dienstverlening, de bedrijfsvoering, de tariefstructuur en het woon- en leefklimaat, waaronder ook verbouw- en nieuwbouwprojecten. Bij de medezeggenschap ligt het zwaartepunt op het lokale overleg. Cliënten worden rechtstreeks betrokken en hebben inspraak bij aangelegenheden die zo dicht mogelijk bij de eigen leef- en woonsituatie liggen. 

Centrale Cliëntenraad

Daarnaast heeft Vitalis de Centrale Cliëntenraad. De Centrale Cliëntenraad kan voorstellen doen over alle beleidsaangelegenheden die meerdere lokale cliëntenraden betreffen. Dit binnen de kaders die de wet aan cliëntenraden toekent.

De Cliëntenraad heeft met de Raad van Bestuur afgesproken dat in de Centrale Cliëntenraad alle belangrijke beleidsaangelegenheden aan de orde komen die Vitalis betreffen. 

Tot slot gaat het in de Centrale Cliëntenraad ook om de uitwisseling van kennis en informatie met de bestuurders vanuit cliëntperspectief. 

De Centrale Cliëntenraad bestaat uit vertegenwoordigers van de cliënten: vertegenwoordigers vanuit de locaties, die elk een eigen cliëntenraad kennen. 

De Centrale Cliëntenraad overlegt zes keer per jaar met de Raad van Bestuur. Hieraan gaat telkens een eigen overleg van de raad vooraf. 

Klik hier voor het reglement van de Centrale Cliëntenraad.

Voorzitter van de Centrale Cliëntenraad is de heer K. (Kees) de Vaal.

Via het bestuurssecretariaat, mevr. Ria Strijbosch 040-2933505, kunt u contact opnemen met (de voorzitter van) de Centrale Cliëntenraad en de lokale Cliëntenraden.

r.strijbosch@vitalisgroep.nl

Inspraak medewerkers

De medezeggenschap voor de medewerkers van Vitalis is gebaseerd op de Wet op de Ondernemingsraden (WOR, artikel 14).

Ondernemingsraad

Op centraal niveau opereert de (Centrale) Ondernemingsraad. Die wisselt van gedachten met de Raad van Bestuur en geeft invulling aan het advies- en instemmingsrecht over Vitalis-brede onderwerpen. De Ondernemingsraad van Vitalis heeft vijftien zetels en bestaat uit gekozen vertegenwoordigers van en door de medewerkers. Ieder organisatieonderdeel heeft één of meerdere zetels in de Ondernemingsraad. 

Klik hier voor het (voorlopige) Reglement Ondernemingsraad. 

Contactgegevens Centrale Ondernemingsraad

Mevrouw A. Labrijn, voorzitter
a.labrijn@vitalisgroep.nl

Mevrouw N. van Laanen, ambtelijk secretaris 
n.van.laanen@vitalisgroep.nl

Postbus 4100
5604 EC Eindhoven
040 – 2 969 828

Heeft u vragen voor de Ondernemingsraad, neem dan contact op met de ambtelijk secretaris. Zij kan u ook in contact brengen met de leden van de Ondernemingsraad dan wel de voorzitter.