Goed bestuur

Goed bestuur betekent voor Vitalis: ten minste voldoen aan de algemene opvattingen over goed en verantwoord besturen, het toezicht houden op, het rekenschap geven aan en het afleggen van maatschappelijke verantwoording. 

Governancecode voor goed bestuur

Het wettelijke regime kent de norm voor goed bestuur. Vitalis hanteert de Zorgbrede Governancecode. 

Goed bestuur vraagt om structurele aandacht voor de governance code in het overleg tussen de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur. Bestuurlijk, en in het management, vereist dit een transparante structuur en werkstijl in de organisatie. Daaraan kunnen, mogen en willen we geen concessies worden gedaan. 

Branchevereniging

De Vitalis Zorggroep is lid van Actiz, de branchevereniging voor alle zorgterreinen: ouderen, chronisch zieken, kraam en jeugdgezondheid.

Bezoldigingsbeleid

De bezoldiging van de leden van de Raad van Bestuur wordt vastgesteld door de Raad van Toezicht, conform de statuten van de Stichting, en wordt beschreven in het verslag van de Remuneratiecommissie van de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht volgt de vigerende Wet Normering Topinkomens, Regeling Bezoldigingsmaxima Topfunctionarissen zorg- en welzijnssector.  

Afspraken tussen Raad van Bestuur en Raad van Toezicht

De Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht hebben volgens de code voor goed bestuur afspraken gemaakt over het tegengaan van mogelijke belangenverstrengeling, het hanteren van een informatieprotocol, de werking van een Klokkenluidersregeling, een Integriteitcode en het jaarlijks evalueren van de bestuurders. 

De afspraken over bestuur, integriteit, over het tegengaan van belangenverstrengeling, bezoldiging en de afspraken tussen Raad van Bestuur en Raad van Toezicht zijn alle vastgelegd in het Reglement Raad van Bestuur De Raad van Bestuur. Ieder lid van de Raad van Bestuur is tot naleving van het reglement gehouden. 

Klik hieronder op de documenten die het bestuur van Vitalis betreffen: