'Een goed bestuur met het juiste toezicht'

Corporate logo

Bestuur en toezicht

De Vitalis WoonZorg Groep is een ondernemende organisatie die bestaat uit vier stichtingen met een bestuur en een toezichthouder.

De organisatie van Vitalis bestaat uit zes Resultaat Verantwoordelijke Eenheden (RVE): de woonzorgconcepten (Intensieve Zorg, Revalidatie, Wijkzorg en Residenties), de RVE Behandelgroep en Huisvesting & Bedrijfsdiensten. Iedere RVE wordt aangestuurd door een eigen directeur. Vitalis heeft ook lokale cliëntenraden, een centrale cliëntenraad, en een ondernemingsraad als medezeggenschapsorganen. Iedere RVE heeft een eigen medezeggenschapsstructuur.

De Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur toetsen hun werkwijze en functioneren regelmatig aan de richtlijnen voor Goed Bestuur

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt integraal toezicht op het bestuur van de organisatie en bewaakt de legitimiteit ervan. De Raad toetst de Raad van Bestuur bij beleidsvorming, uitvoering van bestuurstaken, houdt oog op het belang van Vitalis, de maatschappelijke functies die Vitalis vervult en alle functies die bij de Vitalis WoonZorg Groep betrokken zijn.

De Raad van Toezicht staat daarnaast de Raad van Bestuur met advies ter zijde en evalueert zijn eigen functioneren evenals het functioneren van de Raad van Bestuur en van de beide individuele leden.

Raad van Toezicht
Raad van Toezicht

 

Samenstelling Raad van Toezicht
Rooster van aftreden
Profielschets
Reglement Raad van Toezicht

Jaarverslag Raad van Toezicht

Het jaarverslag van de Raad van Toezicht over het afgelopen jaar, maakt integraal onderdeel uit van de jaarverslagen van de organisatie Vitalis. 

Klik hier voor de jaarverslagen

Secretaris Raad van Toezicht

Mevrouw drs. H. G. (Jet) Sporken
T. 040 -293 3508
j.sporken@vitalisgroep.nl

Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur bestuurt de stichtingen onder toezicht van de Raad van Toezicht en in goed overleg met de binnen de instelling functionerende adviesorganen vanuit cliënten en medewerkers en de andere toezichthoudende organen zoals de Inspectie.

De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor het beleid en de algemene gang van zaken in de organisatie. In haar bestuurstaak laat de Raad van Bestuur zich leiden door de in de statuten geformuleerde doelstelling van de stichting en houdt zij oog op het belang van de organisatie in relatie tot de maatschappelijke functie.

Bekijk hier het Reglement Raad van Bestuur

Bestuurder

Mevrouw Drs. I.M. Fleischeuer

Aangetreden: 01-09-2016

Nevenfuncties: Raad van Commissarissen Rabobank De Kempen

Secretariaat Bestuurder

Ria Strijbosch
T. 040-293 3505

r.strijbosch@vitalisgroep.nl


Secretaris Raad van Bestuur

Jet Sporken
T. 040-293 3508
j.sporken@vitalisgroep.nl

 

Directeuren

Vitalis Wijkzorg : mevrouw ir. N. Kortstee

Vitalis Residenties : de heer L. Savelkoul

Vitalis Intensieve zorg: mevrouw P. van 't Klooster

Vitalis Revalidatie Eindhoven : de heer L. Savelkoul

Vitalis Behandelgroep: de heer J. Frissen MA

 

Stafafdelingen

 

Bestuurs- en Beleidsstaf

(Bestuurssecretariaat)
Manager Bestuursstaf en Beleidsstaf
mevrouw drs. H.G. (Jet) Sporken
Contactgegevens
Telefoonnummer: 040 - 293 35 08
E-mail: j.sporken@vitalisgroep.nl

Controlstaf

Concern controller
De heer W. (Wim) Slot
Contactgegevens
Telefoonnummer: 040 - 293 35 61
E-mail: w.slot@vitalisgroep.nl

Manager Business Control
De heer L. (Lukas) Rijerse
Contactgegevens
Telefoonnummer: 040-2933513
Email: l.rijerse@vitalisgroep.nl

Zorgverkoop & Marketing

Regisseur Zorgverkoop & Marketing
Mevrouw drs. M. (Mijke) Graat MMO 
Contactgegevens
Telefoonnummer: 06-13281022
Email: m.graat@vitalisgroep.nl

Huisvesting en Bedrijfsdiensten

Manager Shared Service Center

Mevrouw drs. M.G.J. (Marinka) Vale-Heuts
Contactgegevens
Telefoonnummer: 040-2933509