Corporate logo

Beleid en kwaliteit

1. de planning- en controlcyclus met de focus op integraal beleid en bedrijfsvoering,

2. het PreZo-kwaliteitssysteem met de focus op cliëntenzorg (waaronder het tevredenheidsonderzoek en de meting van de zorginhoudelijke indicatoren),

3. het risicomanagementsysteem met een focus op het vroegtijdig signaleren van hiaten en risico’s in zorg en bedrijfsvoering.

De planning- en controlcyclus zorgt voor een systematische planning, uitvoering en verantwoording van het beleid. De cyclus bestaat uit een vierjaren-ondernemingsplan, tweejaren-activiteitenplannen, een jaarlijkse kaderbrief, een vertaling en een begroting.

­­Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg

Begin 2017 heeft het ZorgInstituut Nederland het voorlopige kwaliteitskader verpleeghuiszorg vastgesteld. Lees hier meer over het kwaliteitskader Verpleeghuiszorg.

Het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg beschrijft wat cliënten en hun naasten mogen verwachten van verpleeghuiszorg. Daarnaast biedt dit document opdrachten voor zorgverleners en zorgorganisaties om samen de kwaliteit te verbeteren en het lerend vermogen te versterken. Het vormt het kader voor extern toezicht en voor inkoop en contracteren van zorg.

 

Personeelsnorm

In het kwaliteitskader kunt u onder andere lezen over de kaders voor de personeelssamenstelling. Vitalis heeft circa 100 zorgteams van verschillende omvang en met een grote verscheidenheid aan doelgroepen. Afhankelijk van deze twee factoren , omvang en doelgroep, wordt jaarlijks de zorginzet normatief vastgesteld. Vitalis presteert qua omvang overhead, huisvestingskosten en materiele kosten op gemiddelde van de landelijke benchmark. We hebben begin 2017 een representatieve steekproef gedaan. Op basis hiervan zal het Vitalis beleid verder worden bepaald en waar nodig aangescherpt. Algemeen beeld is dat voldaan wordt aan de primaire zorgvraag, maar dat we meer zouden willen doen op het gebied van welzijn. Daarop stuurt de organisatie.

TabelPersoneelsnorm1

TabelInUitstroom2